Гражданско право

Търговско право 
Семейно право
Вещно право
Облигационно право
Наследствено право
Трудово право

   

 

Търговско право

Адвокатска кантора „Купенов“ извършва следните услуги, съгласно Търговския закон, а именно:

 Регистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции, сдружения /асоциации/ и фондации;  

 Пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно дружество, командитно дружество и командитно дружество с акции;

 Променя и заличава фирми и търговски дружества;

 Снабдяване с актуално състояние;

 Кантората осъществява абонаментно правно обслужване на фирми, търговски дружества, сдружения /асоциации/ и фондации. 

 

 

Семейно право

Адвокатска Кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие по семейно-правни въпроси, а именно:

 Консултации по семейно-правни въпроси;

 Брачни и предбрачни договори;  

 Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, лични отношения, издръжка и др.); 

 Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;

 Разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица;

 Консултации и правно съдействие при осиновяване; 

 Оспорване на произход и установяване на произход, припознаване.

 Разрешение за разпорежзане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;

 

 

Вещно право

 

Адвокатска кантора ”Купенов” осъществява правна защита и съдействие по следните видове искове и  дела, а именно: 

 Съдебна защита на правото на собственост /ревандикационен иск, установителен иск, негаторен иск/; 

 Владелчески искове;

 Защита на собственик срещу ползвател при застрашаване или увреждане на вещта- чл.61 от ЗС; 

 Доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти; 

 Иск за определяне на граници на недвижими имоти- чл.109а от ЗС; 

 Иск за изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, продаден в нарушение на чл.33 от ЗС; 

 Иск за решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи- чл.32, ал.2 от ЗС;

 Уреждане на спорове при приращения, присъединяване, преработка и намиране на вещи;

 Искове за необходими разноски и подобрения на чужд недвижим имот; Обезщетяване на неползващия съсобственик- чл.31 от ЗС; 

 Отмяна на решение на Общото събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик- чл.46 от ЗС;

 

 

Облигационно право

Адвокатска Кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие по следните облигационни искове, а именно: 

 Иск за изпълнение на договорни задължения (реално изпълнение);

 Връщане на недвижим имот или движима вещ след прекратяване на договор за наем; 

 Иск за обезщетение за ползване на вещ без правно основание след прекратяване на договор за наем; 

 Иск за неплатени наемни вноски, иск за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД;  

 Иск за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове и действия на административни органи по ЗОДОВ;  

 Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор (обезщетение вместо изпълнение); 

 Иск за поправяне на причинени вреди от наемателя на наетата вещ;  

 Иск за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен- чл. 19, ал. 3 от ЗЗД;  

 Иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;  

 Иск за реализиране на преддоговорна отговорност по чл. 12 от ЗЗД;  

 Иск по ЗОДОВ за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове на правозащитни органи;  

 Искова защита на купувача при съдебно отстранение (евикция);  

 Искова защита на наемателя при неизпълнение на задължения на наемодателя; 

 Искова защита при некачествено изпълнение по договори за изработка;  

 Искова защита при некачествено изпълнение по договори за продажба;  

 Искове за неоснователно обогатяване;  

 Искове при водене на чужда работа без пълномощие (gestio);  

 Искове при договора за поръчителство;  

 Искове при договора за поръчка;  

 Искове при прехвърляне на вземане (цесия);  

 Обявяване на действия и договори на длъжника за недействителни спрямо негов кредитор (Павлов иск)- чл. 135 от ЗЗД;  

 Обявяване на нищожност на сделки и договори поради липса на съгласие, предмет, форма или симулация- чл. 26, ал. 2 от ЗЗД;  

 Отговорност за вреди, причинени от друг и от вещи;  

 Отмяна на дарение- искове по чл. 227 от ЗЗД и по чл. 105 от СК;  

 Прихващане на насрещни задължения по съдебен ред (съдебна компенсация); 

 Разваляне на договори, с които се учредяват, прехвърлят, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти;  

 Унищожаемост на сделки и договори, сключени от недееспособни или техен представител;  

 Унищожаемост на сделки и договори, сключени поради крайна нужда при явно неизгодни условия;  

 Унищожаемост на сделки и договори, сключени при грешка, измама или заплашване;  

 Упражняване на правата на длъжника от кредитор- чл. 134 от ЗЗД;  

 Установяване на нищожност на сделки и договори поради противоречие със закона и добрите нрави- чл. 26, ал. 1 от ЗЗД; 
 

 

Наследствено право

 

Адвокатска Кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие във всички случаи на наследствен казус: 

 Иск за възстановяване на запазена част от наследство;

 Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;

 Представителство при откриване на наследство;

 Откриване и обявяване на завещание;

 Отказ от наследство;

 Съставяне на нотариално или саморъчно завещание;

 Нотариални сделки и представителство пред Нотариус;

 

 

Трудово право

Адвокатска Кантора „Купенов“ осъществява правна защита и съдействие по следните трудово-правни искове и дела, а имено:

 Иск за дължими трудови възнаграждения;

 Иск за реализиране на пълната имуществена отговорност на работника или служителя по съдебен ред- чл. 211 от КТ; 

 Искова защита на работника или служителя срещу недопускане до работа и временно отстраняване от работа; 

 Искова защита при трудова злополука и професионална болест; 

 Искови претенции по договорите за професионална квалификация;

 Обявяване на трудовия договор за недействителен; 

 Оспорване законността на наложени дисциплинарни наказания по съдебен ред; 

 Оспорване законността на уволнението по съдебен ред; 

 Осъдителни искове за незаконно задържане на трудовата книжка и отказ за издаване или несвоевременно издаване на необходими документи или вписване на неверни данни в тях; 

 Реализиране на имуществената отговорност на отчетниците по съдебен ред; 

 Реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя по съдебен ред; 

 Съдебна защита на правата на представителите на работниците и служителите; 

 Трудовите спорове и правоприемството по отношение на работодателя- чл. 123 и чл. 123а от КТ.