Ιδιωτικού Δικαίου

Εμπορικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Τραπεζικό Δίκαιο
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης 
Πνευματική Ιδιοκτησία
Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

 

Εταιρείες και Επιχειρήσεις

  Σύσταση εταιρειών

  Τροποποίηση εταιρειών (μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, υγχωνεύσεις, μετασχηματισμοί κλπ)

  Λύση εταιρειών 

  Ίδρυση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών

  Εμπορικές συμβάσεις 

 - Συμβάσεις δικαιόχρησης

 - Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής

Πτωχευτικό Δίκαιο 

  Πτώχευση εταιρειών

  Εξυγίανση εταιρειών 

 Δικηγορικό γραφείο "Kupenov", Ίδρυση-σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία σε ανταγωνιστικές τιμές!

 

Αστικό Δίκαιο

To Δικηγορικό Γραφείο «Kupenov» καλύπτει ολόκληρο το εύρος του Αστικού Δικαίου.

Παρέχει πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών επί όλων των διαδικασιών (τακτική, εκουσία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση) και βαθμών δικαιοδοσίας.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 Ενοχικό Δίκαιο:
 
   Κληρονομικό Δίκαιο
 

   Aγωγές για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση ή από το νόμο.

  Σύμβαση έργου

  Καταδολίευση δανειστών

 

   Νόμιμη μοίρα

   Προσβολή διαθηκών

   'Εκδοση κληρονομητηρίου

   Είσπραξη απαιτήσεων κατά της κληρονομιαίας περιουσίας από τους κληρονόμους

   Διορισμός κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς

 
Εμπράγματο Δίκαιο
 
   
Ακίνητα
 

   Ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων 

   Ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές νομής

   Διανομή ακινήτων

   Έλεγχος τίτλων 

   Παραστάσεις σε συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων

   Κτηματολόγιο 
 

 

   Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.

   Επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων

   'Ελεγχο τίτλων

   Μισθωτικές διαφορές (δικαστική επιδίωξη οφειλόμενων μισθωμάτων, αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθίου, κλπ).

   Διανομή ακινήτων

   Αγωγή αποζημίωσης χρήσης ακινήτου

 
Οικογενειακό Δίκαιο 
 
   
Αυτοκινητιστικές Διαφορές
 

    Επιμέλεια τέκνων

    Διατροφή

    Επικοινωνία με τα τέκνα 

    Ασφαλιστικά μέτρα  

    Διαζύγιο 

    Δικαστική επιδίωξη διατροφής

    Αναγνώριση/προσβολή πατρότητας τέκνου

 

    Αγωγές αποζημίωσης στα Αστικά Δικαστήρια (υλικές ζημιές, ικανοποίηση ηθικής βλάβης κλπ)

    Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων

 

 

 

 

 

Τραπεζικό Δίκαιο

 

 Α όρων τραπεζικών συμβάσεων 

 Zητήματα από συμβάσεις πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)

 Zητήματα προστασίας καταναλωτή

 Άμυνα καταδιωκτικών μέτρων των Τραπεζών (ανακοπές, αναστολές διαταγών πληρωμής, αναστολή πλειστηριασμών ακινήτων κλπ)

 Διαπραγμάτευση με Πιστωτικά Ιδρύματα

 

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης

 

 

  Έκδοση διαταγών πληρωμής (τιμολόγια, επιταγή, συναλλαγματική, μισθωτήρια κλπ)

  Κατάσχεση κινητών και ακινήτων

  Ανακοπή/αναστολή διαταγών πληρωμής

  Ανακοπή/αναστολή πλειστηριασμών

 Διόρθωση τιμήματος πρώτης προσφοράς

  

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

  Συμβάσεις κάθε είδους και άδειες με αντικείμενο πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος, παραχώρηση χρήσης, εκμετάλλευσης κλπ)

  Ζητήματα Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

  Αντιδικίες κάθε είδους προκύπτουσες στο πεδίο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας (προστασία ηθικού δικαιώματος, κλπ)

  Κατοχύρωση και προστασία εμπορικού σήματος

  Κατοχύρωση και προστασία ονόματος χώρου (domain name)

  Συμβάσεις μεταφοράς νέας τεχνολογίας

 

Εργατικό Δίκαιο

 

  Σύναψη και διαπραγμάτευση συμβάσεων εργασίας

  Δικαστική επίλυση ατομικών και ομαδικών εργατικών υποθέσεων

  Απολύσεις

  Αποζημιώσεις

  Επίσχεση εργασίας

  Εργατικό ατύχημα